Splošni pogoji

Pravno obvestilo

Vsebina, objavljena na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju MKZ), se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uredniki se bodo trudili zagotoviti točno in ažurno vsebino na spletnih straneh družbe MKZ, vendar ne prevzemajo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti MKZ, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani družbe MKZ, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh družbe MKZ ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Spletne strani, na katere kažejo povezave iz spletnih strani MKZ, niso pod nadzorom družbe MKZ.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Uporaba in obdelava osebnih podatkov

V skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. V primeru uporabe spletišča MKZ se šteje, da je podana prostovoljna izjava volje posameznika, in sicer njegovo ravnanje nadaljnje uporabe spletišča po vstopu na to spletno stran oziroma ob prijavi na e-obvestila ali na drug način ob podanem soglasju, uporabi oziroma naročanju na storitev MKZ (npr. ustno po telefonu, pisno po pošti, s klikom na ikono na spletišču, ipd.). Za osebno privolitev posameznika se bo tako štela pisna, ustna ali druga oblika podane privolitve uporabnika.

MKZ kot upravljavec uporablja in obdeluje osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob naročanju na storitve oziroma ob prijavi na e-obvestila oziroma pri uporabi piškotkov, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji na področju varstva osebnih podatkov, elektronskega komuniciranja in glede varstva osebnih podatkov. Na spletišču MKZ so lahko objavljene tudi različne nagradne igre, ki se lahko izvajajo v sodelovanju z drugo pravno osebo. Upravljavec in druge pravne osebe smejo uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob prijavi v nagradno igro in strinjanjem s splošnimi določili nagradne igre, ki posebej objavljeni pri vsakokrat objavljeni nagradni igri in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da je obiskovalec, ki je vstopil na spletišče MKZ, z nadaljevanjem njegove uporabe tega spletišča, in sicer z gledanjem, naročanjem in drugim dejanjem opisanim pod Uporabo in obdelavo osebnih podatkov te izjave, podal prostovoljno izjavo volje, da sprejema in se strinja s pogoji uporabe spletišča, da daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov pod pogoji iz te izjave varstva osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve smejo upravljavci Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o. osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v tej izjavi varstva osebnih podatkov in jih za te namene posredovati druga drugi.

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec lahko, glede na vrsto izbrane storitve uporabnika spletišča MKZ obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, naslov prebivališča, kraj, poštna številka, mobilno telefonsko številko, stacionarno telefonsko številko, idr.. Obdelava osebnih podatkov pridobljenih preko spletišča MKZ pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila uporabniku preko tega spletišča, in so vezane na osebne podatke uporabnika, tako, da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov upravljavca je v prvi vrsti kakovostna izvedba storitve oziroma naročila pod pogoji, s katerimi se uporabnik ob naročilu na storitev seznani. Upravljavec pa si pridržuje pravico obdelovati osebne podatke tudi zaradi potreb statistične obdelave, segmentacije kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko reševanje reklamacij ali drugega komuniciranja z uporabniki spletišča, kot so: anketiranje, obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je MKZ ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z MKZ.

Upravljavec bo osebne podatke, ki jih bo pridobil od uporabnikov, posredoval tudi družbam Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva Založba – Založništvo d.o.o.

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke posameznika za namene ponujanja blaga, in storitev preko telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev. Upravljavec bo obdeloval osebne podatke o uporabnikovih naročilih in nakupih (tj. podatke o izdelkih, številu, vrednosti, kraju in času nakupov, prodajnih poteh, načinih prevzema, zapadlostih, načinih in datumih plačil, morebitnih vračilih, opominih in izterjavi), o naslovljenih ponudbah (tj. podatkih o vsebini in času ponudb ter odzivih nanje), o sodelovanju v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih, in sicer z namenom proučevanja nakupnih navad, njihove analize, segmentacije posameznikov (tj. razčlenitvijo po vnaprej določenem kriteriju na skupine, znotraj katerih imajo posamezniki podobne lastnosti), profiliranja posameznikov (tj. oblikovanja profilov posameznikov z namenom predvidevanja njegovega osebnega okusa) in posledično ciljanega trženja, na podlagi česar bo uporabnik upravičen do obveščanja o novostih in ponudbah ter prejemanja posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug način (npr. po telefonu, preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za kateregakoli od namenov, opredeljenih v prejšnji točki teh splošnih pogojev. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh prenehal uporabljati osebne podatke ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov in elektronskega poslovanja.

Upravljavec bo zaradi varovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji oz. prijavi na e-obvestila na spletni strani portala.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran oz. skladno z obvezujočimi predpisi anonimizirani.

Obdelovalci osebnih podatkov in odgovorna oseba


Obdelovalci podatkov so Mladinska knjiga Založba d. d. Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o.

Mladinska knjiga Založba d. d.
Slovenska 29
1000 Ljubljana